หมวดหมู่ กิจกรรม

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ…

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัย…

โครงการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดอบร…