หมวดหมู่ งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัย…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศ…