โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดอินทาราม (หนองขาว) ชุมชนบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์กาญจนบุรี โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งวัดอินทาราม (หนองขาว) เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม  และสามัคคีธรรม ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ