โครงการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดอินทาราม (หนองขาว) ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย