หมวดหมู่ กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้จัดการป…