มุมบริการวิชาการ

                              🟧 ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยพระพุทธศาสตร์ มจร.

                              🟧 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ มจร

                              🟧 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

                              🟧 ฐานข้อมูลสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช.

                              🟧 ฐานข้อมูล Thailis

                              🟧 ฐานข้อมูล thaijo

                              🟧รวมวารสาร MCU eJournals System

                              🟧กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                              🟧ประกันคุณภาพ มจร

                              🟧ฐานข้อมูลหอสมุดกลาง มจร

                              🟧ฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

                              🟧MCU E-Book

                              🟧MCU E-Learning

                              🟧ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัย ThaiLIST