ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ประวัติความเป็นมา โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

ปฐมเหตุการจัดตั้ง

ประวัติความเป็นมา

                 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – แผนกบาลี และแผนกสามัญอยู่หลายแห่ง แต่ละปีการศึกษามีพระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดใกล้เคียงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันต่าง ๆ และจากการศึกษานอกโรงเรียนเป็นจำนวนมาก พระภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาแล้วบางรูปต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  แต่มีภาระทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไม่สามารถไปศึกษานอกพื้นที่ได้ อีกทั้งยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ตั้งขึ้นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถไปและกลับได้                

                 ดังนั้นปี  พ.ศ. ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามในสมัยนั้น ได้มีความดำริที่จะตั้งสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยมีนโยบายชัดเจนและเด่นชัดว่า “ลูกหลานคนเมืองกาญจน์ ต้องจบปริญญาตรีทุกคน ต้องมีโอกาสทางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม”  จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ครั้งที่   ๑/๒๕๔๕  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป จึงได้เริ่มประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเปิดห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการดำเนินการก็คืบหน้าไปตามลำดับ 

                   แต่ในวันที่  ๒๕  ธันวาคม ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ. ๘)  ได้ถึงมรณภาพลงเสียก่อน แต่การดำเนินก็มิได้หยุดชะงักลง พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ) ป.ธ.๙,พธ.บ.M.A. เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามรูปปัจจุบันได้ดำเนินการสืบต่อมาโดยลำดับ  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนภาควิชาพระพุทธศาสนา   สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ประกาศ ณ วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๔๗  โดยใช้ชื่อว่า  “ โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ” ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม พระภิกษุและสามเณรทั่วไป ในพื้นที่ได้รับการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้น 

                   ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ จึงได้ปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนและเมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ให้ใช้อาคารพระปริยัติธรรม ทางด้านทิศตะวันออกของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์ ๓ ชั้น และได้ทำการมอบอาคารและเปิดป้ายอาคารเรียนห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการ   และ พ.ศ.๒๕๖๑  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัย อนุมัติให้ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๗  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

   พ.ศ.๒๕๖๒  คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีมติอนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙