เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 71 KB 188
pdf ทบ.02 ใบคำร้องขอรายงานตัว 129 KB 135
pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 52 KB 123
pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 85 KB 189
pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 59 KB 176
pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 61 KB 123
pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 158 KB 144
pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 62 KB 106
pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 71 KB 112
pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 51 KB 109
pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 59 KB 135
pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 91 KB 105
pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 63 KB 115
pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 51 KB 167
pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 52 KB 117
pdf ทบ.20 คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 75 KB 137