เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 71 KB 222
pdf ทบ.02 ใบคำร้องขอรายงานตัว 129 KB 178
pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 52 KB 160
pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 85 KB 218
pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 59 KB 232
pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 61 KB 158
pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 158 KB 180
pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 62 KB 146
pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 71 KB 140
pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 51 KB 136
pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 59 KB 168
pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 91 KB 134
pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 63 KB 151
pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 51 KB 204
pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 52 KB 149
pdf ทบ.20 คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 75 KB 168