เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 71 KB 255
pdf ทบ.02 ใบคำร้องขอรายงานตัว 129 KB 209
pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 52 KB 180
pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 85 KB 236
pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 59 KB 293
pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 61 KB 183
pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 158 KB 202
pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 62 KB 172
pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 71 KB 160
pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 51 KB 158
pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 59 KB 188
pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 91 KB 156
pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 63 KB 167
pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 51 KB 228
pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 52 KB 166
pdf ทบ.20 คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 75 KB 187