รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการรองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย  พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และคณะกรรมการตรวจประเมิน พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ ประธานกรรมการ และนางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ ประชุมสรุปผลการประเมิน ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย