หมวดหมู่ การประชุมบุคลากร

การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้จัดการป…

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา …