การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

         โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้ ๑. ผศ. ดร.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ประธานกรรมการ  ๒. ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม กรรมการ  ๓. ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ   ๔. ดร.เพ็ญพรรณ เพื่องฟูลอย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี