การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ รก. เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี