การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ออนไลน์ zoom
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี