การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เจ้าคุณปัญญารวมใจ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี