โครงการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์” โดยท่านวิทยากร พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ,ศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี