โครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสำหรับพระนวกะ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติปัสสนาภาวนาสำหรับพระนวกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวนอำเภอห้วยกระเจา ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  บ้านห้วยสะพาน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี