พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูและเคารพ ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เจริญในธรรมสืบไป  โดยพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เจ้าคุณปัญญารวมใจ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย