kanchanarom nimnoi

kanchanarom nimnoi

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศ…

โครงการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดอบร…

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ “ระดับ ดี”

ขอแสดงมุทิตาจิต  แด่ ผู้บริหาร และคณาจา…

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ประชุมนโยบายและวางแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ – ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. …

นางสาวชนัดดา วงศ์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ในนามวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุร…