การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมากรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัดกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยาที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี