โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพกาศึกษา “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย”

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพกาศึกษา “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย” โดยท่านวิทยากร พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ,ศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี