ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ “ระดับ ดี”

ขอแสดงมุทิตาจิต

 แด่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ “ระดับ ดี” จาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มจร.

 ผลงานวิจัย : เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของ  (บวร) ในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาฐานวิถึชีวิตใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี