โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการพัฒนางานวิจัย

กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการพัฒนางานวิจัย

                                                        

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการพัฒนางานวิจัย  วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี