โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี (Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for Students)” 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดย วิทยากร ดร.ชัญญ์ชญา  ธรรมเวทย์ และ ดร.ศุขภิญญา ศรีคำไทย จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี