กิจกรรม “โครงการอบรมเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิชาการ” วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิชาการ โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร. นิเวศ วงศ์สุวรรณ และ ดร.ชัญญ์ชญา ธรรมเวทย์ วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี