โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการประเมินคุณภาพตนเองของนิสิต “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีพระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม  วิทยากรโดย ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี