กิจกรรมพิธีไหว้ครู และ ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

              วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ เป็นประธาน …ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
.