ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๑ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านและนิสิตทุกชั้นปี ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๐ รูป/คน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน ๔ รูป/คน

ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี