มจร ห้องเรียนกาญฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ให้ศีล และนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพิธีการจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม