ประชุมวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขลักษณะ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยพระราชวิสุทธิเมธีผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ให้การตอนรับ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อร่วมประชุมวิจัยโครงการส่งเสริมสุขลักษณะของพระภิกษุ โดยมีอาจารย์ของทางห้องเรียนเข้าร่วมประชุม ณ มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.