สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียน เยี่ยมให้กำลังใจการสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดสอบประจำภาคเรียนแก่นิสิตผู้เข้าทำการสอบ และตรวจดูการดำเนินการสอบของทางห้องเรียน

ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเป็นอย่างดี.