รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) จำนวน ๑๐๔ อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๓๙ อัตรา – กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (mcu.ac.th)