โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ ๒๑

 

                     วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดได้กิจกรรม “โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ ๒๑” ได้รับความร่วมมือจากนิสิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิปัสสนาภาวนา  และคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สร้างพลังการเรียนรู้สู้อนาคต โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้แก่นิสิตเพื่อเพิ่มทักษะศักยภาพด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง                                                                                                                ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

“ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ ๒๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕