กระบวนการคิดเชิงออกแบบวิถีพุทธ : เครื่องมือในการออกจากความเครียด ในยุค New Normal ของกลุ่มคนวัยทำงาน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบวิถีพุทธ : เครื่องมือในการออกจากความเครียด
ในยุค New Normal ของกลุ่มคนวัยทำงาน
Buddhist Design Thinking Process: Tools for Getting out of Suffering
and Stress in the New Normal era of People in the Organization

พระมหาญาณภัทร อติพโล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กัญญาพร สุทธิพันธ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระดำรงพล ถิรสทฺโธ

และวิชชานันท์ ทองศรี

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

251216-ไฟล์บทความ-กระบวนการคิดเชิงออกแบบวิถีพ (4)