โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     🔶 วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 🔶
     วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมี พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินการของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี และ พระเทพปริยัติโสภณ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ประธาน  ร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ ข้อวัตรปฏิบัติสำหรับพระสอนศีลธรรม” พร้อมด้วยวิทยากร ทั้ง ๓ ท่าน ร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ การสื่อสารบทบาทและคุณค่าพระสอนศีลธรรม ชี้แจงบทบาทหน้าที่ผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการดำเนิน สพฐ. ผอ. สกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กจ.๓ และ ผอ.อัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และในช่วงเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้รับความเมตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้โอวาสแด่พระสอนศีลธรรมที่เข้าร่วมภายในงานและกล่าวปิดพิธีในโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     🔸ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน🔸
     👉เครดิตภาพ พระมหาพุทธิภัทร ธมฺมปญฺโญ👈