❝พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัญฑิตใหม่ รุ่นที่ ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี❞

      ❝พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัญฑิตใหม่ รุ่นที่ ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี❞
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แด่บัณฑิตทุกท่าน
โดยส่วนงานของ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มีนิสิตรุ่นที่ ๖๖ เข้ารับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตผู้ที่ได้รับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๔ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำอวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้ให้โอวาทแสดงความยินดีแด่บัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
🎊。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。🎊
❝พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัญฑิตใหม่ รุ่นที่ ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี❞