พุทธสุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้แบบนำตนเอง : Buddhist Dialouge for Self Direct learning วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระมหาญาภัทร อติพโล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บรรยายถวายความรู้เรื่อง “พุทธสุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้แบบนำตนเอง : Buddhist Dialouge for Self Direct learning” วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี