โครงการเสริมหลักสูตรตามรอยพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

 โครงการเสริมหลักสูตรตามรอยพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

               โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพุทธศิลปะ ของชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และความเข้าใจ ในรายวิชามากยิ่งขึ้น ทางโครงการขยายห้องเรียนฯ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ในโครงการ “ตามรอยพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน อาจารย์ประจำวิชา นำนิสิตศึกษาดูงาน จำนวน ๓๐ รูป/คน 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  เข้าชม ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เข้าชม ณ พระราชวังบางปะอิน

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เข้าชม ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เข้าชม ณ วัดพระราม

 

sarinee saisungkasiripong