โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พระครูกิตติชัยกาญจน์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา, พระมหาบุญรอด มหาวีโร,ดร. ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์, พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์, พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา และพระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา

          เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการทำวิจัยของบุคลากร โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี