ถวายที่ดินแก่มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วันอาทิตย์ ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมคณาจารย์ผู้บริหารห้องเรียน ได้รับอาราธนานิมนต์ จากอาจารย์พราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์ เพื่อเดินทางไปดูที่ดินที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และสืบทอดอายุประพุทธศาสนา.