ผู้อำนวยการร่วมงานมุทิตา งานอายุวัฒนมงคล ๖๐ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี.

พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เข้าร่วมมุฑิตากับพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องใน “พิธีถวายทุนการศึกษาและและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศาสตราจารย์ ดร. )” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา.