บทความวิชาการ

                                           บทความวิชาการ

Learning Ecosystem using New Normal Active Administrative Innovation in Thai Society :: พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร.

“กระบวนการมีส่วนร่วมของ (บวร) ในการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาฐานวิถีชีวิตใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” :: พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย

“การประยุกต์ใช้สติสัมปชัญญะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน”:: พระสุภกิจ สุปญโญ, ดร.

“โค้ชด้านการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑” :: พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน

“โซเชียลดีท็อกซ์: บําบัดด้วยสติ เมื่อชีวิตเสพติดโลกออนไลน์” :: ดร.กนกวรรณ ปรีดิ์เปรม

“ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ” :: พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร.

“พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting” :: พระสุภกิจ สุปญฺโญ, ดร.

“พระพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” :: พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร.

“พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” :: ผศ.พิเศษ ดร.อยุษกร งามชาติ

“วิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์” :: พระครูกิตติชัยกาญจน์ ,  พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. พระครูกาญจนกิจโสภณ และ แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย

“หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน” :: พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน

⏯”โลกธรรม 8 ในชีวิตประจําวัน” :: พระครูกาญจนธรรมาภรณ์, พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส (แผลงปาน) และ พระครูกาญจนกิจโสภณ

⏯”การเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา” :: จันทิมา แสงแพร, พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน, และพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ

“ทัศนคติในเรื่องกฎแห่งกรรมที่มีต่อศีล 5” :: พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน, พระมหาบุญรอด มหาวีโร, และพระสุภกิจ สุปญฺโญ

“รูปแบบการปฏิบัติต่ออริยาบถในการปฏิบัติกรรมฐานของผู้สูงอายุในปัจจุบัน” ::  พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย

“อสุภกรรมฐาน : เสพติดศัลยกรรมความงาม” :: กนกวรรณ ปรีดิ์เปรม และกัญญาพร สุทธิพันธ์

“พลวัตของสมาธิทางพระพุทธศาสนา – ผลของการท าสมาธิต่อระบบประสาทอัตโนมัติ :: พระมหาญาณภัทร อติพโล, พระปลัดมานะ ฐิติสีโล, พระดำรงพล ถิรสทโธ และระวี แช่มชื่น

“ปฏิจจสมุปบาทผ่านแนวคิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) :: อยุษกร งามชาติ