บทความวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ๒๕๖๒

วิปัสสนากรรมฐานเพิ่มพลังจิตสู้ภัยโควิด 19  บทเรียนจากองค์ดาไลลามะ 

การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม 

 

The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS

สถาบันสงฆ์กับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 

วัฏฏสงสารกับไวรัสโควิด 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตมนุษย์

พุทธวิธีเพื่อการประกาศพระพุทธศาสนา 

 

การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิด 19

 

รูปแบบการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาสำหรับนักประดิษฐ์นวัตกรรม

File File size Downloads
pdf บทความ การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมช และสังคม (พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์) 454 KB 2494
pdf วิปัสสนากรรมฐานเพิ่มพลังจิตสู้ภัยโควิด19 บทเรียนจากองค์ดาไลลามะ ภิรักษ์ 500 KB 228
pdf บทความ สถาบันสงฆ์กับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม (พระเมธีปริยัติวิบูล,ดร.) 594 KB 266
pdf (62) The knowledge discovery of management science and economics for development in gms 1 MB 294
pdf บทความ พุทธวิธีเพื่อการประกาศพระพุทธศาสนา (พระครูกิตติชัยกาญจน์) 437 KB 589
pdf วัฏฏสงสารกับไวรัสโควิด 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตมนุษย์ 464 KB 253
pdf (62) การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิด 19 384 KB 9161
pdf บทความ รูปแบบการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาสำหรับนักประดิษฐ์นวัตกรรม (พระมหาญาณภัทร) 9 MB 192