หมวดหมู่ กิจกรรม

ประชุมโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสถาบันวิปัสสนาธุระ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท่านพระอาจารย์…