“๙๒ ปี ชาตกาล” พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) และงานทำบุญยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปจตุรมุขบูรพาจารย์

ขอเชิญร่วมงาน

 “๙๒ ปี ชาตกาล” พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)

และ

 

งานทำบุญยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปจตุรมุขบูรพาจารย์

กำหนด

  • วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
  • เวลา ๐๗.๑๙ น. – ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรมหลัก

  • พิธีแห่รูปหล่อ หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์)
  • พิธีประดิษฐรูปหล่อ หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์)
  • ประกอบพิธียกชอฟ้า ศาลาจตุรมุข และปฐมปิดทองรูปหล่อ หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์)

ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

********************************