โครงการพัฒนาสมถรรนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม

 

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ,รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ การจัดการโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ คือ การพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมให้เชี่ยวชาญ (Professional) เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการสอนจากรูปแบบที่ “เน้นสอนเนื้อหาสาระ” มาสู่ “การจัดการเรียนรู้” ที่เน้นความเข้าใจสภาวธรรมของข้อธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เพื่อเข้าถึงสภาวะของข้อธรรมโดยแท้จริง สร้างนิสัยและความรู้ความเข้าใจในข้อธรรมนั้น ๆ ให้เป็นของตัวเอง จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ,รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษ และกล่าวถวายรายงานโดย พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ โดยมีวิทยากร พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ , พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ บรรยายในหัวข้อเรียน “การจัดการเรียนรู้อย่างไร ? เพื่อให้ได้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑”

ในพิธีปิดโครงการ

ได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดโครงการในครั้งนี้

ณ อาคารปฏิบัติธรรมเจ้าคุณปัญญารวมใจ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

“ประมวลภาพโครงการ”