กิจกรรม “โครงการ Workshop ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง”

      วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
 พระมหาบุญรอด มหาวีโร,ดร. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการศึกษา ,อาจารย์
👉 เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ โดยได้ปลูกฝังความคิดเรื่องความกตัญญูรู้คุณให้กับเด็ก ๆ แสดงความเคารพต่อบุพการีและผู้ใหญ่ ด้วยการดูแลผู้มีพระคุณในยามแก่เฒ่า แต่ปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวจำนวนมากต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมือง ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บปราศจากคนดูแลเอาใจใส่ พระมหาบุญรอด มหาวีโร,ดร. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุจึงได้จัดกิจกรรม โครงการ Workshop ด้วยการเดินทางเข้าเยี่ยมชุมชนและผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยติดบ้าน, ผู้ป่วยยากไร้และไร้บ้าน โดยได้ส่งมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมไปถึงปัจจัยในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ทุกคนได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น