พระอาจารย์วัชระ ธมฺมสโร นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิปัสสนาภาวนา ถวายน้ำดื่มให้กับวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

พระอาจารย์วัชระ ธมฺมสโร นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิปัสสนาภาวนา

วัดเขาช่องเสด็จ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ถวายน้ำดื่มจำนวน ๑๐๐ แพ็คและ ๑๐ กล่อง ให้วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนา เจริญในธรรมเป็นนิตย์