เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
🎯ทั้งพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 🔔ที่อยากจะศึกษาเล่าเรียนต่อใน
💮ด้านพระพุทธศาสนา กฏหมายทางศาสนา การฝึกวิปัสสนาภาวนา เป็นต้น
🌹สาขาที่เปิดรับสมัคร 🌹
📣คณะพุทธศาสตร์ (หลักสูตร เรียน ๔ ปี)
💎สาขาวิชาพุทธศาสนา
💎สาขาวิปัสสนาภาวนา
📣คณะสังคมศาสตร์ (หลักสูตร เรียน ๔ปี)
💎หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
📣หลักสูตรประกาศนียบัตร (เรียน ๑ ปี)
💎วิปัสสนาภาวนา
💎พระพุทธศาสนา
💎การบริหารกิจการคณะสงฆ์
❗รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ช่วงอายุรับสมัคร ๑๘-๗๐ ปี (ทุกสาขาวิชา)