ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศรัทธาและสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”

 ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศรัทธาและสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.

            โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดเวทีถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ และศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ (บวร) ในการพัฒนาฐานวิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืนตามหลักพุทธธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์,พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. , พระมหาไพลวัลย์ วรวณฺโณ , พระวีระพจน์ ชาครธมฺโม(ผลจันทร์) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย คือ พระครูกิตติชัยกาญจน์, พระครูศรีธรรมวราภรณ์, พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร., นิสิตชั้นปีที่ ๑ และนิสิตชั้นปีที่ ๔ 

           จัดโดย พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา 

           โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

sarinee saisungkasiripong