โครงการงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

 โครงการงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เวลา ๙.๐๐ น.

               พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. ประธานหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

            ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาพระพุทธศาสนา ในรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๗ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน และคณาจารย์ผู้ควบคุม ๑ ท่าน ไปศึกษาดูงาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

            โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมตตาบรรยายในส่วนต่างๆ ของทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

 

 เวลา ๑๓.๐๐ น.     

               พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
                พระวิสุทธิพงษ์เมธี ( วีระ มหาวีโร ) เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ประธานหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                 พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. ประธานหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
                  ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาพระพุทธศาสนา ในรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๗ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน และคณาจารย์ผู้ควบคุม ๑ ท่าน เข้ากราบพระราชปริยัติมุนี รศ. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

 

sarinee saisungkasiripong